Verksamhet

Bakgrund

Hästägarnas ställning inom travsporten måste med nödvändighet förstärkas. De ekonomiska villkoren är kraftigt eftersatta, vilket har lett till brist på hästägare. I och med spelomreglering från den 1 januari 2019 kommer finansieringen av sporten att förändras. Sporten står inför en strukturomvandling vars konsekvenser direkt påverkar hästägarnas möjligheter att utöva sin sport. Hästägarna behöver en stark, kompetent och representativ budbärare som kan agera med trovärdighet. Tre lokala hästägarföreningar är intitiativtagare till att NÄT bildades vid ett möte på Sundbyholms Travbana den 27 november 2018. Åby Travhästägarförening anslöt under 2020.

Idén

Anslutna hästägare och föreningar samverkar genom avtal. Avtalande parter ges inflytande utifrån det antal ägda hästar som finns upptagna på ST’s träningslistor ett givet datum varje år. NÄT blir en samverkansmodell för det nya travsveriges hästägande där sakfrågorna sätts i centrum.

Visionen

Travsporten i Sverige står på stabil grund med stark framtidstro och goda näringsförutsättningar, vilket återskapar sportens mångfald. NÄT blir den självklara
opinionsbildaren och ett nätverk för travsveriges hästägare.

Värdegrunden

NÄT står helt fri från travsportens etablerade centralorganisationer för att självständigt och utan andra lojaliteter driva hästägarnas viktiga frågor.

Strategiska mål

Samverkansarbetet fokuserar på de för hästägarkollektivet väsentliga nationella frågorna, där syftet är förbättrade prismedel, förstärkt djurskydd, optimala och kostnadsmedvetna tävlingsförutsättningar genom ett tävlingsprogram anpassat efter hästunderlag och sportens villkor.

 1. Återskapa 40-procentig kostnadstäckning
 2. Ny- och återrekrytering av hästägare
 3. Hållbart tävlande och begränsat resande
 4. Förstärkt hästägarinflytande inom travsällskapen
 5. ST återtar rollen som sällskapens serviceorganisation med utgångspunkt från ägardirektiv

Samverkanspartners

 • Mälardalens Travhästägarförenin
 • Solvalla Hästägarförening
 • Östgöta Travhästägareförening
 • Åby Travhästägarförening

Organisation

Anslutna samverkanspartners träffas i huvudsak en gång per år till ett gemensamt Rådslag. Mandatfördelningen bygger på antalet ägda hästar i aktiv träning. Rådslaget utser valberedning vars uppgift är att föreslå företrädare. Rådslaget utser i demokratisk ordning en kommunikationsansvarig och fyra kompetenta och representativa företrädare/förhandlare, vars uppgift är att företräda hästägarna enligt det uppdrag som Rådslaget tilldelar dem.

Ekonomi

NÄT finansieras uteslutande genom sina samverkanspartners enligt fördelningsnyckel fastställd i samverkansavtal. Företrädarnas kostnader delas mellan samverkanspartners. Varje enskild hästägare, eller lokal hästägarförening, betalar sina egna kostnader för de personer som deltar i Rådslaget.

NÄTs budget 2024

 • Hemsida och kommunikation 30.000 kr
 • Annonser och annonsering 55.000 kr
 • Möteskostnader inkl resor 20.000 kr
 • Rådslag 8,000 kr
 • Arvode för kommunikatör 7.000 kr
 • Totalt inkl moms 120.000 kr

NÄT - Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

NÄT är en samverkansmodell för det nya travsveriges hästägande där sakfrågorna står i centrum.