Betydelsen av framtidstro

ST:s Maria Croon skriver i december 2020 på ST:s hemsida att budgeten för 2021 ger framtidstro. Hon inser naturligtvis att just framtidstro är avgörande för att vända den negativa utvecklingen i svensk travsport avseende antal hästar och hästägare.

Statistiken visar visserligen att antalet svenskregistrerade föl har stabiliserats, efter att ha i stort halverats sedan år 2000.

Vi hade då ett överskott i vår uppfödning, paradoxalt nog tack vare framtidstro. Om man däremot enbart tittar på svenskuppfödda hästar av de svenskregistrerade blir bilden en annan. Inte bara hästarna utan även uppfödarna finns utanför Sverige. Kräftgången fortsätter! Givetvis är det positivt för tävlingsverksamheten, men väcker frågetecken om hur svenska uppfödare och hästägare ser på framtiden.

Det krävs inte heller någon djupare analys av startlistorna för att se det stora inflödet av starthästar utifrån, inte bara från Norden. Det är positivt i sig, men visar samtidigt på beroendet av utländska intressen för travets utveckling i Sverige.

foto: Emine Lundsten/Menhammar
foto: Emine Lundsten/Menhammar

Väldigt sällan ser man i utredningar betydelsen av våra inhemska hästägare, vilka trots allt är basen för travsporten. Att vara eller att bli hästägare kräver ett passionerat intresse och engagemang i häst och sport. Det ger fantastiska upplevelser och glädje. Så har det alltid varit och det behöver inte någon berätta för oss. Det som dock måste betonas är att det ekonomiska engagemanget är såväl stort som mycket långsiktigt. Planeringshorisonten är minst tre år och om du är uppfödare är den mer än sex år.

Framtidstro är därför av yttersta betydelse både för den som ska fortsätta eller den som ska börja. Om man inte tror att ekonomi på något sätt är viktigt för existerande hästägare eller framtida, är det bara att låta det rulla på, precis som det gör idag. Vi som betalar kalaset är dessvärre inte av den uppfattningen. Nu krävs det verkligen kraftfulla åtgärder och nytänkande.

Vi får inte fastna i diskussioner om hur nuvarande tilldelad kaka ska omfördelas, utan agera för att den skall bli väsentligt mycket större. Fördelningsdiskussionen ska istället gälla hur totomedlen fördelas efter att staten har tagit sitt. En ny organisation för travsporten måste ha som ett av sina främsta mål att säkra hästägandet, som definitivt är helt avgörande för såväl sport som spel i framtiden.

“Hela travsverige skall leva”, vilket i sig alla traventusiaster kan skriva under på, kan inte uppfattas som något annat än en floskel. Ingenting har gjorts för att leva upp till det målet förutom att det har skapats ett tävlingsprogram som förutsätter att hästar transporteras runt inom hela vårt avlånga land. En ohållbar lösning för att nå ett gott mål. Nu är det sent och man måste se verkligheten som den är.

Vårt samhälle bygger i dag på företagstänkande där effektivitet och resultat är ledord, men hur drivs våra sällskap, ST och ATG? Absolut inte som i näringslivet, men inte heller med samma krav som ställs på våra offentliga företag och institutioner. Denningers stora utredning pekar på en rad svagheter i nuvarande organisation, inte minst bristande kompetens. Det överraskade oss inte. Vad som överraskade var förslaget att bygga nytt med samma svaga bas som grund.

Hoppet står nu till ägarna av svensk travsport, TRAVSÄLLSKAPEN, som tyvärr släppt det mesta till sin egen serviceorganisation. Det är dags nu att dels agera företagsmässigt över det egna och pröva vad som gagnar det egna sällskapet, dels att skapa en central kommersiell organisation helt oberoende av nuvarande ST.

Jag funderar ibland på hur STCs Erik Gralén och Åke Isberg skulle ha värderat utvecklingen av centralförbundet. Vi som fortfarande hänger med som hästägare, om än i kraftigt minskad omfattning, låt oss få något att hoppas på! Framför allt låt de unga få framtidstro! Vi måste skapa vettiga ekonomiska förutsättningar för travhästägande så att vår fantastiska travsport kan leva vidare!

Relaterade inlägg

TRAVHÄSTÄGARE – Att förbli? Att bli?

Vi travhästägare är en förutsättning för travsport och spelet kopplat dit. Tillsammans med uppfödargruppen är vi de som konsekvent betalar för att få vara med ...
Läs mer →

Fördelningspolitik

Ett antal utredningar sedan sekelskiftet, gjorda av ST, har tydligt pekat på travets problem. Det kan därför inte ha kommit som någon överraskning med dagens ...
Läs mer →

ST till omstart

Det är inte längre en fråga om att vända utvecklingen i Svensk Travsport utan att stoppa avvecklingen. Tänker då på hästägandet och dess förutsättningar. Det ...
Läs mer →

Det finns ingen som helst anledning till oro, eller…..

I påfrestande coronatider är det många som känner oro. Många minns säkert också Parneviks sketch från cockpit. Tidens allvar får naturligtvis inte förringas, inte heller ...
Läs mer →

Sport, spel och spänning

Kanske måste det påpekas särskilt att inte enbart spelarna, utan även hästägarna, är fundamenten för svensk travsport. Fokuset på spelet är extremt. Sporten lever i ...
Läs mer →

Travet i TV

Det påpekas ofta betydelsen av att travsporten syns i TV, inte minst av ST:s styrelseordförande. Frågan måste ställas, betydelse för vem och för vad? Trav-TV-historia ...
Läs mer →